V ZVEZDE SO BLIZU, Zavodu za socialno-gibalni razvoj in integracijo (v nadaljevanju: Zavod ZSB, Zavod) spoštujemo pravico do zasebnosti posameznikov, zato vas želimo seznaniti s tem, da kot upravljalec z vašimi osebnimi podatki ravnamo odgovorno (skladno s Splošno uredbo EU o varstvu podatkov – GDPR ter z veljavno zakonodajo na področju varstva osebnih podatkov).

  • Upravljavec zbirke osebnih podatkov: ZVEZDE SO BLIZU, Zavod za socialno-gibalni razvoj in integracijo, Mlinska pot 17, 1000 Ljubljana, 040505103, info@zvezdesoblizu.si
  • Kontakti pooblaščene osebe za varstvo osebnih podatkov (DPO): 040505103, info@zvezdesoblizu.si
  • Evidence osebnih podatkov: evidenca uporabnikov, evidenca bralcev e-novic, evidenca skrbnikov pogodb.
  • Namen obdelave osebnih podatkov: Skladno z veljavno zakonodajo hranimo osebne podatke v naših zbirkah z namenom izvajanja aktivnosti in oblik obdelave, kot so obveščanje o novostih in ponudbi, posredovanje e-novic, pošiljanje ponudb, oglasnega gradiva, vabil na dogodke, povabil k branju bloga ter anketiranje, in pri tem skrbno upoštevamo pravico uporabnikov do zasebnosti.
  • Pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov: Osebne podatke obdelujemo in hranimo na podlagi prijave uporabnikov k prejemanju e-novic (privolitev) ali zaradi varstva naših neposrednih zakonitih interesov (sklepanje pogodb, izvajanje evalvacij, dvig kakovosti …).
  • Uporabniki ali kategorije uporabnikov osebnih podatkov: Uporabniki, ki se prijavijo na dejavnosti Zavoda in skrbniki pogodb.
  • Vrste osebnih podatkov, ki jih Zavod obdeluje: (evidenca bralcev e-novic in uporabnikov: ime, priimek, kontakt in elektronski naslov, občasno naslov, spol in starost; evidenca skrbnikov pogodb vsebuje: ime in priimek, službeni kontakt, e-mail).
  • Rok hrambe danih osebnih podatkov: Osebne podatke, ki jih zbiramo na podlagi izrecne privolitve posameznika, obdelujemo za namene, opredeljene s privolitvijo, in hranimo do preklica privolitve. Osebne podatke, ki jih obdelujemo za namene promocijskih aktivnosti, hranimo skladno z veljavno zakonodajo in vsakokratnimi pravili posamezne promocijske aktivnosti oz. do preklica privolitve. Za vse vrste evidenc osebne podatke hranimo enako: do preklica oziroma za čas veljavnosti sklenjene pogodbe.

V našem Zavodu skrbno hranimo osebne podatke, ki jih pridobimo na podlagi danih privolitev, in jih obdelujemo skladno z namenom njihove pridobitve.

Zbranih osebnih podatkov Zavod ne posreduje izven EU območja (t. i. tretjim državam), kadar pa bi bilo to potrebno in obvezujoče zaradi potreb morebitnega poročanja zunanjim deležnikom (izvajalci razpisov in financerji …), pa je takšno posredovanje osebnih podatkov mogoče zgolj pod pogojem, da s takšnim posredovanjem uporabnik izrecno soglaša. Brez danega soglasja se namreč njegovi osebni podatki ne morejo posredovati nikamor, prav tako pa mora Zavod v tem primeru upoštevati dejstvo, da se osebni podatki lahko prenesejo v tretje države le, če informacijski pooblaščenec Republike Slovenije te države priznava kot varne države oz. kot države, ki izvajajo zadovoljivo politiko varovanja osebnih podatkov, o čemer se izda tudi posebna odločba IP.

Pravice posameznikov, katerih osebni podatki se obdelujejo v sklopu izvajanja dejavnosti Zavoda, kot izhajajo iz veljavne zakonodaje na področju varstva osebnih podatkov, so sledeče: preverjanje, kateri podatki se obdelujejo, pravica dostopa do vseh osebnih podatkov posameznika, popravljanje obdelovanih osebnih podatkov, brisanje tistih osebnih podatkov, katere Zavod obdeluje na podlagi danega soglasja posameznika, prenos in nasprotovanje uporabi podatkov v primerih, ko je potrebno soglasje posameznika za obdelavo osebnih podatkov ter zahteva za omejitev take uporabe osebnih podatkov. Za uveljavljanje teh pravic zadostuje podaja zahteve preko e-poštnega sporočila na naslov: info@zvezdesoblizu.si.

Posameznik ne more zahtevati uveljavljanja pravice do brisanja osebnih podatkov, nasprotovanja uporabi podatkov oz. omejitve take uporabe osebnih podatkov v primeru zakonsko predpisane in predvidene obdelave osebnih podatkov.

Po potrebi lahko Zavod za izvajanje določenih del, ki prispevajo k storitvam Zavoda, pooblasti druga podjetja ali posameznike. V takem primeru lahko Zavod posreduje osebne podatke tudi takšnim skrbno izbranim zunanjim obdelovalcem, ki bodo z Zavodom sklenili pogodbo o obdelavi osebnih podatkov oziroma vsebinsko enak dogovor ali drug zavezujoč dokument (v nadaljevanju: “Pogodba o obdelavi”). Zunanjim obdelovalcem bo Zavod tovrstne podatke posredoval oziroma naredil dostopne samo v obsegu, ki ga zahteva določen namen. Teh podatkov zunanji obdelovalec ne sme uporabljati v nobene druge namene, pri čemer izpolnjuje najmanj vse standarde obdelave osebnih podatkov, ki jih predvideva veljavna zakonodaja. Zunanji obdelovalci so Zavodu pogodbeno zavezani k spoštovanju zaupnosti osebnih podatkov uporabnikov.

Zavod na podlagi obrazložene zahteve posreduje osebne podatke tudi pristojnim državnim organom, ki imajo za to zakonsko podlago. Zavod se bo npr. odzval na zahteve sodišč, organov pregona in drugih državnih organov, ki lahko vključujejo tudi državne organe druge države članice EU.